PROGRAM KONFERENCE

09:00 - 10:00

Příchod, registrace

10:00 - 10:30

Zahájení

Moderátor konference Matěj Klusáček

Děkan Fakulty pedagogické ZČU doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Předseda hnutí Otevřeno Tomáš Čakloš

10:30 - 11:30

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc

1.png

11:30 - 12:00

Coffee Break

12:00 - 12:40

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.

2.png

12:40 - 12:50

Digi Centrum ZČU: Virtuální třída

12:50 - 13:50

Oběd

13:50 - 14:35

PhDr. Salim Murad, Ph.D.

3.png

14:35 - 15:25

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

5.png

15:25 - 15:50

Coffee Break

15:50 - 16:00

Představení programu Otevřená výzva

16:00 - 16:40

Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. a Mgr. Jiřina Karasová

7.png

16:40 - 17:25

Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D.

4.png

Proč Měsíc nespadne z nebe a jak to vědět aneb O řešení návaznosti mezi teorií a praxí ve vzdělávání učitelů na FPE ZČU

Příspěvek je zaměřen na dlouho diskutovaný problém „propasti“ (gap) mezi teorií a praxí ve vzdělávání učitelů pro výuku ve vzdělávacích oborech a obecných pedagogicko-psychologických disciplínách. Cílem příspěvku je stručně charakterizovat hlavní rysy tohoto problému v komparaci s ne-pedagogickými obory, poukázat na obtíže jeho reálného překonávání jak v pregraduálním, tak v dalším učitelském vzdělávání, a informovat o konkrétních postupech k jeho řešení na FPE ZČU založených na transdisciplinárním pojetí didaktiky, tzv. reflektivní praxi v pojetí D. Schöna a modelu realistické přípravy učitelů F. A. Korthagena. Výklad se opírá o dosavadní zkušenosti s uplatňováním těchto přístupů prostřednictvím nově zavedených předmětů ZRHV (Základy reflexe a hodnocení kvality výuky) a RHV (Reflexe a hodnocení kvality výuky). Tyto předměty vytvořily předpoklady ke spolupráci mezi oborovými didaktiky z různých kateder a jejich koncepce je východiskem pro součinnost pedagogiky a pedagogické psychologie s oborovými didaktikami při přípravě studentů k didaktické analýze a evaluaci výuky v praxi.  

Výzkum pro inovace a inovace pro výzkum (aneb jak důležité je partnerství s učiteli z praxe pro tvůrčí činnost FPE ZČU)

Cílem příspěvku je představit přístup FPE ZČU k pedagogickému výzkumu založený na partnerství s učiteli v rámci společenství praxe a diskutovat jeho potenciál ve vztahu k inovacím i při přípravě budoucích učitelů. Uvedený přístup bude demonstrován na příkladech konkrétních výzkumných projektů realizovaných v posledních letech fakultou. Konkrétně bude věnována pozornost hledání a překonávání kritických míst kurikula v rámci přírodovědných oborů, zjišťování efektivity distanční výuky a hledání cest k jejímu zvýšení, možnostem využití virtuální reality ve výuce a perspektivám adaptivního učení využívajícího prvky umělé inteligence při procvičování učiva. V neposlední řadě bude diskutováno i to, jaký vliv mají zpětně inovace ve vzdělávání na metody a formy pedagogického výzkumu.   

Poznejte imerzní prostředí virtuální reality, které vypadá jako reálná školní třída a ve kterém je možné zkoušet si na základě připravených zadání a scénářů různé komunikační situace. Virtuální třída je průběžně rozvíjena, testována a zdokonalována v rámci různých pilotních studií. Během příspěvku bude nástroj a jeho vývoj představen a bude možné, aby si jej účastníci konference i prakticky vyzkoušeli

Internacionalizace v přípravě budoucích pedagogů - inovace!?

Příspěvek se bude zabývat možnostmi, příležitostmi, ale též překážkami, kterým čelí fenomén internacionalizace přípravy budoucích učitelů. Příspěvek se bude opírat o zkušenosti z katedry společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde je již přes deset let nabízen studijní obor MA v migraci a interkulturních vztazích jako mezinárodní magisterský joint degree program, který byl prvním magisterským programem migračních studií nabízeným v České republice. Zahraniční studenti a studentky tohoto oboru studují s budoucími učiteli Výchovy k občanství. Jaké jsou výsledky jejich práce? Co si studenti oboru Výchova k občanství mohou odnést ze spolupráce se svými zahraničními spolužáky? Zejména pokud studenti Výchovy k občanství sami častěji nejezdí na výměnné studijní pobyty do zahraničí, než že by tomu bylo naopak. Prezentovány budou příklady projektů a praktické zkušenosti z této spolupráce, která studenty připravuje na školní prostředí éry superdiverzity, kdy i školní třídy u nás procházejí "globalizací zevnitř", jak proces nárůstu počtu žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách nazýval Ulrich Beck. Tito žáci jsou každodenní realitou českého školství všech úrovní, jak na tento fakt reaguje příprava budoucích učitelů?

Reflexe výuky jako prostředek propojení pedagogické praxe studentů s jejich teoretickou přípravou

Autorka v příspěvku charakterizuje model propojení pedagogické praxe s předměty vybavujícími studenty reflektivními kompetencemi  - Základy reflexe a hodnocení výuky v bakalářském studiu a Reflexe a hodnocení výuky v navazujícím magisterském studiu. V první části seznamuje s cíli a obsahovou náplní těchto předmětů. Dokládá jejich efektivitu ve fázi přípravy na pedagogickou praxi.  Studenti si hlouběji osvojují dovednost reflektovat výuku, identifikovat v  ní didakticky důležité jevy a  funkčně ji analyzovat s cílem jejího zlepšování.  V druhé části příspěvku autorka uvádí příklady využití simulačních metod, mikrovyučování a virtuální třídy ve výuce didaktiky českého jazyka. Dále interpretuje výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak studenti hodnotí efektivitu náslechové praxe navazující a souvislé výstupové pedagogické praxe.

Otevřená výzva je program přímé podpory inovativních vzdělavatelů budoucích učitelů plně financovaný nadačním fondem Abakus. Otevřeno ve spolupráci s nadačním fondem v rámci prvního ročníku Otevřené výzvy podpořilo vzdělavatele budoucích pedagogů v zavádění inovací ve vzdělávání na pedagogických fakultách. Za tímto účelem byly rozděleny 3 miliony korun mezi 10 nejlepších projektových záměrů. Nyní probíhá do 10. září 2021 přihlašovací období pro druhý ročník Otevřené výzvy.

První kroky sociálního a emočního rozvoje v přípravě budoucích učitelů

Jedním z důležitých konceptů osobnostní přípravy u učitelů je sociální a emoční učení. Sociální a emoční rozvoj učitelů je jednou z klíčových oblastí, která má přímý dopad na učení  žáků (Schonert-Reichl et al., 2015). Přesto se ukazuje, že sociální a emoční rozvoj učitelů má na mezinárodní i české úrovni stále velmi malou pozornost (Smékalová & Palová, 2016). Implementace sociálně a emočně rozvojových aktivit je jedním z prvních kroků pro vytváření prostředí pro emoční a sociální rozvoj budoucích učitelů. 


Sociální a emoční učení je komplexní pojem, který zahrnuje podporu sebeuvědomění učitelů, jejich schopnost sebeřízení, zodpovědného rozhodování, navazování vztahů a sociálního uvědomění. Rozvíjení kompetencí v rámci sociálního a emočního učení ovlivňuje několik zásadních oblastí, jako jsou například sebepojetí učitele, vztah učitele a žáka, prostředí pro učení ve třídě, schopnost řízení třídy a well-being žáků i učitelů (Durlak, 2015). Zároveň, učitel s osvojenou sociální a emoční kompetencí funguje jako model pro žáky a pomáhá jim v jejich vlastním sociálním a emočním rozvoji. 


Je několik možností, jak podpořit sociální a emoční rozvoj učitelů. Od implementace předmětů  v rámci pregraduální přípravy učitelů  až po realizaci jednotlivých aktivit v rámci oborových i pedagogicko-psychologických  předmětů. Prezentace má za cíl krátce představit základní principy a východiska sociálního a emocionální rozvoje v přípravě učitelů a provést účastníky skrze aktivity, které mohou sami začlenit v rámci svých předmětů přípravy učitelů. 

Já jako učitel: utváření profesního sebepojetí jako součást kurikula studijního programu učitelství

Sebepojetí učitele lze považovat za klíčový pojem v přípravě učitelů. Poukazuje totiž na souvislost mezi rozvojem žáků a profesním vývojem studenta učitelství. Někteří autoři označují dobře definované profesní sebepojetí jako podmínku profesní úspěšnosti a dokládají, že nedostatečně utvořené profesní sebepojetí může být příčinou zklamání a frustrace, které prožívají učitelé na počátku své pedagogické praxe.


Hovoříme o nutnosti propojit teoretickou a praktickou složku profesní přípravy učitele. Máme ale dostatečně jasnou představu o tom, co je cílem tohoto propojení? Uvažujeme o jeho dopadu na profesní sebepojetí studenta učitelství?


Příspěvek nastíní cestu, jíž během dvouleté přípravy na profesi učitele procházejí studenti v programu Učitel naživo a která se zaměřuje na vědomé utváření profesního sebepojetí. Představí intervence, které ovlivňují rozvoj studentova profesního sebepojetí, popíše nástroje, které studenti i jejich vzdělavatelé využívají, a seznámí s výsledky učení studentů, kteří takto pojatý studijní program absolvovali.

17:25 - 17:35

Uzavření konference

18:00

Neformální posezení

Hotel Central, nám. Republiky 358/33, 301 00 Plzeň 3

 
 
 
 
 
 
sponzoři Honza 19_7_edited.jpg