Anotace workshopů

Ing. Stanislav Michek, Ph.D.

Péče o pracovníky formou supervize v rámci výuky předmětů Management a evaluace školy, Personální management a hodnocení

Výlet - portréty (1).png

Cílem workshopu je ukázat výuku tématu: Péče o pracovníky pomocí supervize. Toto téma je řešeno v předmětu Management a evaluace školy a Personální management a hodnocení. Během výuky je využíván skupinový rozhovor dle struktury Balintovských skupin.
V návaznosti na ukázku hodiny budou prezentovány kazuistiky
z výuky:
a) kdy studentka sdílela s ostatními zkušenost s mobbingem od kolegy z pracoviště, kde se ona stará v rámci své práce o osoby středně těžce a těžce mentálně retardované osoby;
b) v druhé skupině byla studentka v roli učitelky hry na kytaru
v soukromé hudební škole označena matkou 7 letého chlapce stejně starou, jako je studentka, za "15 letou slepičku". Při výuce zažíváme silné emoce, které se snažíme následně reflektovat, rozebírat ...

Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.

Výlet - portréty (2).png

Reflexe praxe - od skupinové reflexe k deliberativní praxi

Čeká nás jedna z mnoha ukázek toho, jak může vypadat skupinová reflexe praxe. V první části (prý 45 minut) se pokusíme reflektovat vlastní zkušenost vzdělavatelů učitelů a nakouknout pod pokličku, jak je možné provádět deliberativní praxi v rámci skupinové reflexe. V krátké druhé části si řekneme něco o principech
a přístupech, které byly využity v první části. A v poslední fázi pak otevřeme společnou diskuzi nad tím, kdo co dělá jinak, a co komu jak funguje v rámci skupinové reflexe praxe, plus další jakékoliv témata, která se objeví a budou “živá” pro skupinu.

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.

Didaktické cesty k podpoře motivace

V průběhu našeho workshopu se ocitnete v roli jednoho z 250 studujících v kurzu Základy didaktiky, který je vyučován ve formě interaktivních přednášek. Formát interaktivní přednášky umožňuje představit teoretická východiska propojená s praktickými příklady a aktivizačními prvky pro zapojení studujících ve velkých skupinách. Tématem přednášky bude motivace, kterou popíšeme z hlediska pedagogicko-psychologického, zaměříme se na didaktické postupy k rozvíjení žákovské motivace a budeme je ilustrovat na praktických příkladech.

 

V následující části po “výuce” představíme inovaci našeho předmětu za podpory Otevřené výzvy. Náš projekt jsme nazvali Didaktika ze čtyř perspektiv. Čtyři perspektivy představují propojení pedagogických, kognitivně-psychologických, výzkumných a praktických východisek při využití týmového vyučování.

Výlet - portréty (3).png
sponzoři konference Plzeň (1).png